در این بخش می توانید تحلیل گران بازار ارزهای دیجیتال را با اطلاعاتی نظیر میزان سود آوری و ریسک معاملات مشاهده فرمایید و برای جستجو بین تحلیل گران مختلف می توانید از فیلتر سمت راست سایت استفاده کنید . با خرید اشتراک از تحلیل گر مورد نظر خود تمام سیگنال ها و تحلیل های تحلیل گر را بدون نیاز به هزینه مشاهده فرمایید.

 • بازدهی تحلیل گر :

  %34

  امتیاز تحلیلگر:

 • میانگین دوره های معاملاتی:

  هنوز سیگنالی ندارد

  میانگین ریسک معاملات:

  هنوز سیگنالی ندارد
 • تعداد سیگنال های رسیده به حد هدف:

  76 عدد

  تعداد سیگنال های رسیده به حد ضرر:

  37 عدد
 • تعداد توئیت ها:

  121
 • بازدهی تحلیل گر :

  %20

  امتیاز تحلیلگر:

 • میانگین دوره های معاملاتی:

  روزانه

  میانگین ریسک معاملات:

  کم ریسک
 • تعداد سیگنال های رسیده به حد هدف:

  48 عدد

  تعداد سیگنال های رسیده به حد ضرر:

  32 عدد
 • تعداد توئیت ها:

  61
 • بازدهی تحلیل گر :

  %3

  امتیاز تحلیلگر:

 • میانگین دوره های معاملاتی:

  روزانه

  میانگین ریسک معاملات:

  کم ریسک
 • تعداد سیگنال های رسیده به حد هدف:

  16 عدد

  تعداد سیگنال های رسیده به حد ضرر:

  15 عدد
 • تعداد توئیت ها:

  27
 • بازدهی تحلیل گر :

  %9

  امتیاز تحلیلگر:

 • میانگین دوره های معاملاتی:

  کوتاه مدت ( 1 تا 3 ماه )

  میانگین ریسک معاملات:

  متوسط
 • تعداد سیگنال های رسیده به حد هدف:

  18 عدد

  تعداد سیگنال های رسیده به حد ضرر:

  15 عدد
 • تعداد توئیت ها:

  50
 • بازدهی تحلیل گر :

  %100

  امتیاز تحلیلگر:

 • میانگین دوره های معاملاتی:

  روزانه

  میانگین ریسک معاملات:

  متوسط
 • تعداد سیگنال های رسیده به حد هدف:

  3 عدد

  تعداد سیگنال های رسیده به حد ضرر:

  0 عدد
 • تعداد توئیت ها:

  0
 • بازدهی تحلیل گر :

  %-14

  امتیاز تحلیلگر:

 • میانگین دوره های معاملاتی:

  روزانه

  میانگین ریسک معاملات:

  کم ریسک
 • تعداد سیگنال های رسیده به حد هدف:

  3 عدد

  تعداد سیگنال های رسیده به حد ضرر:

  4 عدد
 • تعداد توئیت ها:

  7
 • بازدهی تحلیل گر :

  %100

  امتیاز تحلیلگر:

 • میانگین دوره های معاملاتی:

  روزانه

  میانگین ریسک معاملات:

  کم ریسک
 • تعداد سیگنال های رسیده به حد هدف:

  1 عدد

  تعداد سیگنال های رسیده به حد ضرر:

  0 عدد
 • تعداد توئیت ها:

  5
 • بازدهی تحلیل گر :

  %0

  امتیاز تحلیلگر:

 • میانگین دوره های معاملاتی:

  روزانه

  میانگین ریسک معاملات:

  متوسط
 • تعداد سیگنال های رسیده به حد هدف:

  2 عدد

  تعداد سیگنال های رسیده به حد ضرر:

  2 عدد
 • تعداد توئیت ها:

  0
 • بازدهی تحلیل گر :

  %0

  امتیاز تحلیلگر:

 • میانگین دوره های معاملاتی:

  هنوز سیگنالی ندارد

  میانگین ریسک معاملات:

  هنوز سیگنالی ندارد
 • تعداد سیگنال های رسیده به حد هدف:

  0 عدد

  تعداد سیگنال های رسیده به حد ضرر:

  0 عدد
 • تعداد توئیت ها:

  0
 • بازدهی تحلیل گر :

  %0

  امتیاز تحلیلگر:

 • میانگین دوره های معاملاتی:

  هنوز سیگنالی ندارد

  میانگین ریسک معاملات:

  هنوز سیگنالی ندارد
 • تعداد سیگنال های رسیده به حد هدف:

  0 عدد

  تعداد سیگنال های رسیده به حد ضرر:

  0 عدد
 • تعداد توئیت ها:

  0
 • بازدهی تحلیل گر :

  %0

  امتیاز تحلیلگر:

 • میانگین دوره های معاملاتی:

  هنوز سیگنالی ندارد

  میانگین ریسک معاملات:

  هنوز سیگنالی ندارد
 • تعداد سیگنال های رسیده به حد هدف:

  0 عدد

  تعداد سیگنال های رسیده به حد ضرر:

  0 عدد
 • تعداد توئیت ها:

  0
 • بازدهی تحلیل گر :

  %0

  امتیاز تحلیلگر:

 • میانگین دوره های معاملاتی:

  هنوز سیگنالی ندارد

  میانگین ریسک معاملات:

  هنوز سیگنالی ندارد
 • تعداد سیگنال های رسیده به حد هدف:

  0 عدد

  تعداد سیگنال های رسیده به حد ضرر:

  0 عدد
 • تعداد توئیت ها:

  0
 • بازدهی تحلیل گر :

  %0

  امتیاز تحلیلگر:

 • میانگین دوره های معاملاتی:

  هنوز سیگنالی ندارد

  میانگین ریسک معاملات:

  هنوز سیگنالی ندارد
 • تعداد سیگنال های رسیده به حد هدف:

  0 عدد

  تعداد سیگنال های رسیده به حد ضرر:

  0 عدد
 • تعداد توئیت ها:

  0
 • بازدهی تحلیل گر :

  %0

  امتیاز تحلیلگر:

 • میانگین دوره های معاملاتی:

  هنوز سیگنالی ندارد

  میانگین ریسک معاملات:

  هنوز سیگنالی ندارد
 • تعداد سیگنال های رسیده به حد هدف:

  0 عدد

  تعداد سیگنال های رسیده به حد ضرر:

  0 عدد
 • تعداد توئیت ها:

  0
 • بازدهی تحلیل گر :

  %0

  امتیاز تحلیلگر:

 • میانگین دوره های معاملاتی:

  هنوز سیگنالی ندارد

  میانگین ریسک معاملات:

  هنوز سیگنالی ندارد
 • تعداد سیگنال های رسیده به حد هدف:

  0 عدد

  تعداد سیگنال های رسیده به حد ضرر:

  0 عدد
 • تعداد توئیت ها:

  0
 • بازدهی تحلیل گر :

  %0

  امتیاز تحلیلگر:

 • میانگین دوره های معاملاتی:

  هنوز سیگنالی ندارد

  میانگین ریسک معاملات:

  هنوز سیگنالی ندارد
 • تعداد سیگنال های رسیده به حد هدف:

  0 عدد

  تعداد سیگنال های رسیده به حد ضرر:

  0 عدد
 • تعداد توئیت ها:

  0
 • بازدهی تحلیل گر :

  %0

  امتیاز تحلیلگر:

 • میانگین دوره های معاملاتی:

  هنوز سیگنالی ندارد

  میانگین ریسک معاملات:

  هنوز سیگنالی ندارد
 • تعداد سیگنال های رسیده به حد هدف:

  0 عدد

  تعداد سیگنال های رسیده به حد ضرر:

  0 عدد
 • تعداد توئیت ها:

  0
 • بازدهی تحلیل گر :

  %-33

  امتیاز تحلیلگر:

 • میانگین دوره های معاملاتی:

  روزانه

  میانگین ریسک معاملات:

  متوسط
 • تعداد سیگنال های رسیده به حد هدف:

  1 عدد

  تعداد سیگنال های رسیده به حد ضرر:

  2 عدد
 • تعداد توئیت ها:

  2